Hondenuitlaatservice marian

“Het is te gek om los te lopen”

honden uitlaten
Welkom
06 211 64 905
© HondenUitlaatService “Marian” 2018        
KvK nummer: 61952710
marian eitens
Hondenuitlaatservice “Marian”
Iets voor u, bel:  06 211 64 905     of mail naar:  info@husmarian.nl
Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Begripsbepalingen 1 ) Opdrachtnemer:     HondenUitlaatService     “Marian”     gevestigd     in     Termunten.     Hierna     te noemen: “Husmarian” 2 ) Opdrachtgever:   De   rechtsmatige   eigenaar   van   de   honden   en/of   andere   huisdieren   die   het contractformulier,    indien    noodzakelijk,    een    sleutelcontract    heeft    ondertekend.    Hierna    te noemen: “Eigenaar”. 3 ) Contractformulier:   Een   schriftelijke   overeenkomst   tussen   Husmarian   en   eigenaar,   waar   in   de afspraken zijn vastgelegd en beide ondertekende partijen zich aan moeten houden. 4 ) Het   sleutelcontract:   Een   schriftelijke   overeenkomst   tussen   Husmarian   en   eigenaar,   waar   in de   afspraken   zijn   omschreven   voor   het   in   ontvangst   nemen   van   een   huissleutel   en   beide ondertekende partijen zich aan moeten houden. 5 ) Hond(en): de hond(en) van de Eigenaar welke door Husmarian uitgelaten worden. 6 ) Huisdieren:   Gedomesticeerde   dieren   dat   in   of   om   het   huis   woont   en   leeft   en   door   de   mens wordt gevoed en verzorgd. Artikel 2: Algemeen 1 ) Deze    voorwaarden    zijn    van    toepassing    op    alle    overeenkomsten    tussen    de    Eigenaar    en Husmarian. 2 ) Deze   voorwaarden   zijn   gedeponeerd   bij   de   Kamer   van   Koophandel   gevestigd   in   Groningen onder nummer   61952710 3 ) Op   alle   overeenkomsten   almede   op   de   algemene   voorwaarden   zijn   de   bepalingen   uit   het Burgerlijk wetboek van toepassing. 4 ) Op     alle     opdrachten     zijn     de     algemene     voorwaarden     van     toepassing,     tenzij     daarvan uitdrukkelijk   is   afgeweken.   Afwijking   van   de   algemene   voorwaarden   in   enigerlei   vorm   is echter   alleen   mogelijk   indien   dit   schriftelijk   is   vastgelegd   en   ondertekend   is   door   zowel   de Eigenaar als Husmarian. 5 ) De    onderhavige    voorwaarden    zijn    eveneens    van    toepassing    op    overeenkomsten    met Husmarian,    voor    de    uitvoering    waarvan    door    Husmarian    derden    dienen    te    worden betrokken. 6 ) Deze     algemene     voorwaarden     zijn     eveneens     geschreven     voor     de     medewerkers     van Husmarian. 7 ) Indien   onduidelijkheid   bestaat   over   de   uitleg   van   één   of   meerdere   bepalingen   van   deze algemene    voorwaarden,    dan    dient    de    uitleg    plaats    te    vinden    ‘naar    de    geest’    van    deze bepalingen. 8 ) Indien   zich   tussen   partijen   een   situatie   voordoet   die   niet   in   deze   algemene   voorwaarden geregeld   is,   dan   dient   deze   situatie   te   worden   beoordeeld   naar   de   geest   van   deze   algemene voorwaarden. 9 ) Indien   Husmarian   niet   steeds   strikte   naleving   van   deze   voorwaarden   verlangt,   betekent   dit niet   dat   de   bepalingen   daarvan   niet   van   toepassing   zijn,   of   dat   Husmarian   in   enigerlei   mate het   recht   zou   verliezen   om   in   andere   gevallen   de   stipte   naleving   van   de   bepalingen   van   deze voorwaarden te verlangen. 1 0 ) Husmarian   behoudt   zich   te   allen   tijde   het   recht   voor   om   honden   en/of   huisdieren   op   grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren. 1 1 ) Husmarian    behoudt    zich    te    allen    tijde    het    recht    voor    de    algemene    voorwaarden    en    de prijsopgaven   te   veranderen.   Husmarian   kan   bij   wijziging   van   de   algemene   voorwaarden   en prijsopgaven,    mits    daarvan    schriftelijk    mededeling    is    gedaan    aan    de    Eigenaar,    geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 1 2 ) Loopse    honden    kunnen    gedurende    de    loopsheid    niet    mee    met    een    groepswandeling. Husmarian   wil   in   overleg   met   de   Eigenaar   kijken   naar   een   geschikte   alternatieve   uitlaat mogelijkheid. 1 3 ) De   eigenaar   of   door   de   eigenaar   aangewezen   persoon,   verplicht   zich   tijdens   het   uitlaten   van de hond of tijdens de verzorging van de huisdieren telefonisch bereikbaar te zijn. Artikel 3: Gesteldheid van de hond en/of huisdier 1 ) De Eigenaar is verantwoordelijk voor het aanleveren van een gezonde hond. 2 ) De   Eigenaar   kan   aantonen   dat   zijn   hond(en)   ingeënt   is/zijn   tegen   Hondenziekte,   Weil,   Parvo en kennelhoest. 3 ) De    eigenaar    draagt    zorg    om    zijn    hond(en)    preventief    te    behandelden    tegen    vlooien, wormen en teken. 4 ) De   Eigenaar   draagt   zorg   om   een   besmettelijke   ziekte   of   loopsheid   van   zijn/haar   hond   zo spoedig mogelijk te melden bij Husmarian 5 ) De   Eigenaar   of   door   de   eigenaar   aangewezen   persoon   niet   bereikbaar   is,   machtigt   hiermee Husmarian   om,   in   geval   van   ongeval,   ziekte   of   andere   ernstige   levensbedreigende   belang, op    kosten    van    de    Eigenaar    een    dierenarts    te    consulteren,    die    indien    nodig    medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. Artikel 4: Rechten en plichten 1 ) Om     goede     dienstverlening     te     kunnen     waarborgen,     verplicht     de     Eigenaar     zich     het intakeformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. 2 ) De   Eigenaar   verplicht   zich   om   zorg   te   dragen   dat   de   hond   aanwezig   is   op   de   afgesproken dag(en)   en   tijd(en).   Indien   de   hond   niet   aanwezig   is   bij   het   afhalen,   kunnen   de   kosten   van de schriftelijke vastgelegde afspraak in rekening gebracht worden. 3 ) Husmarian    heeft    te    allen    tijde    het    recht    om    bij    een    weeralarm    of    extreme    gladheid, wandelingen   af   te   zeggen   /   wandelingen   te   staken.   De   eigenaar   wordt   hiervan   gelijk   op   de hoogte gebracht. 4 ) De    Eigenaar    verplicht    zich    om    bij    een    verhindering    dit    binnen    24    uur    te    melden    bij Husmarian.    Afmeldingen    die    niet    binnen    24    uur    afgemeld    worden    kunnen    in    rekening gebracht worden. 5 ) Husmarian   heef   te   allen   tijde   het   recht   om   op   te   zeggen:   al   betaalde   gelden   worden   dan   aan de Eigenaar terug betaald. 6 ) De   Eigenaar   heeft   te   allen   tijde   het   recht   om   op   te   zeggen:   al   betaalde   gelden   worden   dan niet terug betaald. 7 ) De   Eigenaar   heeft   het   recht,   indien   gewenst,   om   een   terugkoppeling   te   krijgen   over   de geleverde diensten en de observaties van Husmarian tijdens de geleverde dienst 8 ) De   Eigenaar   heeft   het   recht   dat   de   hond   (en)   na   een   wandeling   handdoek   droog   thuis afgeleverd wordt. 9 ) Husmarian   verplicht   zich   om   schriftelijke   vastgelegde   afspraken   na   te   komen   en   dit   op   een zorgvuldige en respectvolle manier te vervullen. 1 0 ) Husmarian   heeft   het   recht   om   vakantie   of   vrije   dagen   op   te   nemen.   De   eigenaar   wordt hiervan 2 weken van te voren over ingelicht. 1 1 ) Husmarian   verplicht   zich   om   het   vervoersmiddel   met   regelmaat   te   desinfecteren   en   schoon te maken. 1 2 ) Husmarian    verplicht    zich    om    de    geleverde    sleutel    zorgvuldig,    zonder    adreslabel,    in    een sleutel   kluisje   te   bewaren   en   wordt   alleen   gebruikt   voor   het   ophalen   en   thuis   brengen   van de hond. 1 3 ) De   Eigenaar   verplicht   zich   om   bij   verzorging   van   huisdieren   thuis,   al   het   benodigde   voer   en overige   benodigdheden   ruimschoots   in   de   woning   aanwezig   zijn,   die   nodig   zijn   om   optimale zorg te kunnen leveren. 1 4 ) Husmarian   verplicht   zich   bij   verzorging   van   huisdieren   thuis,   zo   min   mogelijk   af   te   wijken van   het   vaste   patroon   van   het   huisdier   en   de   zorg   levert   die   door   de   eigenaar   gewenst   is   en schriftelijk is vast gelegd. 1 5 ) De   Eigenaar   verplicht   zich   ten   tijde   van   de   gevraagde   zorg   bij   verzorging   huisdieren   thuis, om een lijst met daarop alle aandachtspunten achter te laten op de afgesproken plek. Artikel 5: Aansprakelijkheidstelling 1 ) De    Eigenaar    blijft    conform    artikel    6:179    van    het    Burgerlijk    Wetboek    aansprakelijk    voor schade aan derden of zaken die de hond veroorzaakt. 2 ) De   Eigenaar   dient   een   WA   verzekering   te   hebben   waarin   de   hond(en)   en/of   huisdieren volwaardig     zijn     meeverzekerd.     Indien     Husmarian     aansprakelijk     zou     kunnen     worden gehouden   voor   enige   schade   die   de   klant   lijdt   als   gevolg   van   het   niet   nakomen   van   de   in   de algemene   voorwaarden   genoemde   verplichtingen   (uitgezonderd   gevallen   van   overmacht) blijft   de   schadevergoeding   te   allen   tijde   beperkt   tot   het   totaal   van   de   overeengekomen uitlaat of verzorgingsbedrag van de overeenkomst. 3) Husmarian  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Husmarian is uitgegaan van door of namens de Eigenaar verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 4) Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) Husmarian niet bij machte is om uitlaat en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Husmarian de Eigenaar hiervan, zo spoedig als mogelijk is, in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Husmarian. 5 ) Husmarian   is   niet   aansprakelijk   voor   schade   bij   inbraak   in   het   huis   van   de   opdrachtgever, mits    aantoonbaar    gebruik    gemaakt    van    de    bij    Husmarian    aanwezige    sleutel    welke    door nalatigheid in handen is gekomen van derden. 6 ) Husmarian   is   niet   aansprakelijk   voor   schade   ten   gevolgde   van   het   in   gebreke   blijven   bij   het uitvoeren     van     de     opdracht     ten     gevolge     van     ziekte,     arbeidsongeschiktheid,     sterfte, persoonlijke    onmisbaarheid    en    in    geval    zich    calamiteiten    hebben    voorgedaan    waardoor Husmarian aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. 7 ) Husmarian   is   niet   aansprakelijk   voor   schade   aan   woning   en/of   inboedel   ten   gevolge   van een natte of vieze hond of. 8) Indien aansprakelijkheid van Husmarian voor schade van de Eigenaar moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade. 9) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Husmarian aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Husmarian toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Eigenaar aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Husmarian is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 1 0 ) Husmarian   is   niet   aansprakelijk   voor   enige   verwonding,   ziektes,   infecties,   kreupelheid   of eventueel verlies van de hond.  Artikel 6: Geschillen en toepasselijk recht 1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Husmarian partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 2) De rechter in de vestigingsplaats van Husmarian is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Husmarian het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 7: Betalingen 1) Alle prijzen zijn weergegeven in euro's en zijn inclusief 21% B.T.W. 2) Husmarian verstrekt vooraf een prijsopgave aan de Eigenaar. Facturering vindt in overleg plaats voorafgaand aan of na geleverde diensten d.m.v. van een factuur. 3) De betaling dient bij levering contant te worden voldaan of vooraf op rekeningnummer NL33RABO0300479174 ten name van HUSMarian onder vermelding van uw naam en de naam van de hond. 4) In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is Husmarian gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de Eigenaar in rekening te brengen. 5) Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Husmarian de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden. 6) Eenmaal aangekochte wandelkaarten en abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden, en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.