“Het is te gek om los te lopen”

Welkom 06 211 64 905
© HondenUitlaatService “Marian” 2024       
KvK nummer: 61952710
marian eitens
Hondenuitlaatservice “Marian”
Iets voor u, bel:  06 211 64 905     of mail naar:  info@husmarian.nl
Privacyverklaring Hondenuitlaatservice “Marian” Hondenuitlaatservice “Marian” is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn gevestigd aan de Bongiusweg 13, 9947 PP  in Termunten. Contactgegevens: Hondenuitlaatservice “Marian” https://www.husmarian.nl Marian Eitens Bongiusweg 13 9947 PP  Termunten Info@husmarian.nl 06-321164905 Hondenuitlaatservice “Marian”  verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en draagt zorg voor een passende beveiliging. Marian Eitens is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondenuitlaatservice "Marian" Zij is te bereiken via info@husmarian.nl Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing? Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hondenuitlaatservice “Marian”  verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten. Persoonsgegevens die wij verwerken Hondenuitlaatservice “Marian” verzamelt alleen de persoonsgegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van een kwalitatieve, transparante en betrouwbare dienstverlening. De persoonsgegevens die hondenuitlaatservice “Marian” heeft verzameld tijdens een persoonlijke intake zijn; Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van uw hond(en) die ook van belang kunnen zijn.  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@husmarian.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Hondenuitlaatservice “Marian” gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Het afhandelen van uw betaling U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten en eventuele producten Hondenuitlaatservice "Marian" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Communicatie rondom planning, wijzigingen of reserveringen voor de wandelingen Adresgegevens om uw hond te halen en terug te brengen Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Hondenuitlaatservice "Marian" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wettelijk verplicht is. Delen van persoonsgegevens met derden Hondenuitlaatservice "Marian" verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hondenuitlaatservice "Marian" blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hondenuitlaatservice Marian maakt gebruik van het boekhoudsoftware bedrijf Snelstart Software B.V. De facturatie wordt vanuit Snelstart Software B.V. gedaan. Klik hier voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Snelstart Software B.V. Maken en publiceren van beeldmateriaal (foto’s en video’s) Voor het maken en publiceren  van foto’s en video’s vraagt Hondenuitlaatservice “Marian” tijdens een persoonlijke intake,  expliciet toestemming van de betrokkene. U heeft het recht zich te verzetten tegen publicatie. Cookies, of vergelijkbare technieken Google Analytics Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenuitlaatservice "Marian" en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@husmarian.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hondenuitlaatservice "Marian" wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Hondenuitlaatservice “Marian” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op de website is een SSL certificaat geïnstalleerd om te voorkomen dat data die door de formulieren verwerkt word in verkeerde handen valt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan graag contact op met: info@husmarian.nl  
schnauzer Beagle sint bernard brak stabij veedrijver honden uitlaten