“Het is te gek om los te lopen”

honden uitlaten
Welkom
06 211 64 905
© HondenUitlaatService “Marian” 2023
KvK nummer: 61952710
marian eitens
Hondenuitlaatservice “Marian”
Iets voor u, bel: 06 211 64 905 of mail naar: info@husmarian.nl
Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Begripsbepalingen 1 ) Opdrachtnemer: HondenUitlaatService “Marian” gevestigd in Termunten. Hierna te noemen: “Husmarian” 2 ) Opdrachtgever: De rechtsmatige eigenaar van de honden en/of andere huisdieren die het contractformulier, indien noodzakelijk, een sleutelcontract heeft ondertekend. Hierna te noemen: “Eigenaar”. 3 ) Contractformulier: Een schriftelijke overeenkomst tussen Husmarian en eigenaar, waar in de afspraken zijn vastgelegd en beide ondertekende partijen zich aan moeten houden. 4 ) Het sleutelcontract: Een schriftelijke overeenkomst tussen Husmarian en eigenaar, waar in de afspraken zijn omschreven voor het in ontvangst nemen van een huissleutel en beide ondertekende partijen zich aan moeten houden. 5 ) Hond(en): de hond(en) van de Eigenaar welke door Husmarian uitgelaten worden. 6 ) Huisdieren: Gedomesticeerde dieren dat in of om het huis woont en leeft en door de mens wordt gevoed en verzorgd. Artikel 2: Algemeen 1 ) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Eigenaar en Husmarian. 2 ) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd in Groningen onder nummer 61952710 3 ) Op alle overeenkomsten almede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk wetboek van toepassing. 4 ) Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de Eigenaar als Husmarian. 5 ) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Husmarian, voor de uitvoering waarvan door Husmarian derden dienen te worden betrokken. 6 ) Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Husmarian. 7 ) Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 8 ) Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 9 ) Indien Husmarian niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Husmarian in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 1 0 ) Husmarian behoudt zich te allen tijde het recht voor om honden en/of huisdieren op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren. 1 1 ) Husmarian behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Husmarian kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de Eigenaar, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 1 2 ) Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met een groepswandeling. Husmarian wil in overleg met de Eigenaar kijken naar een geschikte alternatieve uitlaat mogelijkheid. 1 3 ) De eigenaar of door de eigenaar aangewezen persoon, verplicht zich tijdens het uitlaten van de hond of tijdens de verzorging van de huisdieren telefonisch bereikbaar te zijn. Artikel 3: Gesteldheid van de hond en/of huisdier 1 ) De Eigenaar is verantwoordelijk voor het aanleveren van een gezonde hond. 2 ) De Eigenaar kan aantonen dat zijn hond(en) ingeënt is/zijn tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en kennelhoest. 3 ) De eigenaar draagt zorg om zijn hond(en) preventief te behandelden tegen vlooien, wormen en teken. 4 ) De Eigenaar draagt zorg om een besmettelijke ziekte of loopsheid van zijn/haar hond zo spoedig mogelijk te melden bij Husmarian 5 ) De Eigenaar of door de eigenaar aangewezen persoon niet bereikbaar is, machtigt hiermee Husmarian om, in geval van ongeval, ziekte of andere ernstige levensbedreigende belang, op kosten van de Eigenaar een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. Artikel 4: Rechten en plichten 1 ) Om goede dienstverlening te kunnen waarborgen, verplicht de Eigenaar zich het intakeformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. 2 ) De Eigenaar verplicht zich om zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen, kunnen de kosten van de schriftelijke vastgelegde afspraak in rekening gebracht worden. 3 ) Husmarian heeft te allen tijde het recht om bij een weeralarm of extreme gladheid, wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken. De eigenaar wordt hiervan gelijk op de hoogte gebracht. 4 ) De Eigenaar verplicht zich om bij een verhindering dit binnen 24 uur te melden bij Husmarian. Afmeldingen die niet binnen 24 uur afgemeld worden kunnen in rekening gebracht worden. 5 ) Husmarian heef te allen tijde het recht om op te zeggen: al betaalde gelden worden dan aan de Eigenaar terug betaald. 6 ) De Eigenaar heeft te allen tijde het recht om op te zeggen: al betaalde gelden worden dan niet terug betaald. 7 ) De Eigenaar heeft het recht, indien gewenst, om een terugkoppeling te krijgen over de geleverde diensten en de observaties van Husmarian tijdens de geleverde dienst 8 ) De Eigenaar heeft het recht dat de hond (en) na een wandeling handdoek droog thuis afgeleverd wordt. 9 ) Husmarian verplicht zich om schriftelijke vastgelegde afspraken na te komen en dit op een zorgvuldige en respectvolle manier te vervullen. 1 0 ) Husmarian heeft het recht om vakantie of vrije dagen op te nemen. De eigenaar wordt hiervan 2 weken van te voren over ingelicht. 1 1 ) Husmarian verplicht zich om het vervoersmiddel met regelmaat te desinfecteren en schoon te maken. 1 2 ) Husmarian verplicht zich om de geleverde sleutel zorgvuldig, zonder adreslabel, in een sleutel kluisje te bewaren en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. 1 3 ) De Eigenaar verplicht zich om bij verzorging van huisdieren thuis, al het benodigde voer en overige benodigdheden ruimschoots in de woning aanwezig zijn, die nodig zijn om optimale zorg te kunnen leveren. 1 4 ) Husmarian verplicht zich bij verzorging van huisdieren thuis, zo min mogelijk af te wijken van het vaste patroon van het huisdier en de zorg levert die door de eigenaar gewenst is en schriftelijk is vast gelegd. 1 5 ) De Eigenaar verplicht zich ten tijde van de gevraagde zorg bij verzorging huisdieren thuis, om een lijst met daarop alle aandachtspunten achter te laten op de afgesproken plek. Artikel 5: Aansprakelijkheidstelling 1 ) De Eigenaar blijft conform artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die de hond veroorzaakt. 2 ) De Eigenaar dient een WA verzekering te hebben waarin de hond(en) en/of huisdieren volwaardig zijn meeverzekerd. Indien Husmarian aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van de overeengekomen uitlaat of verzorgingsbedrag van de overeenkomst. 3) Husmarian is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Husmarian is uitgegaan van door of namens de Eigenaar verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 4) Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) Husmarian niet bij machte is om uitlaat en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Husmarian de Eigenaar hiervan, zo spoedig als mogelijk is, in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Husmarian. 5 ) Husmarian is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Husmarian aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden. 6 ) Husmarian is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfte, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Husmarian aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. 7 ) Husmarian is niet aansprakelijk voor schade aan woning en/of inboedel ten gevolge van een natte of vieze hond of. 8) Indien aansprakelijkheid van Husmarian voor schade van de Eigenaar moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade. 9) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Husmarian aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Husmarian toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Eigenaar aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Husmarian is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 1 0 ) Husmarian is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van de hond. Artikel 6: Geschillen en toepasselijk recht 1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Husmarian partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 2) De rechter in de vestigingsplaats van Husmarian is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Husmarian het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 7: Betalingen 1) Alle prijzen zijn weergegeven in euro's en zijn inclusief 21% B.T.W. 2) Husmarian verstrekt vooraf een prijsopgave aan de Eigenaar. Facturering vindt in overleg plaats voorafgaand aan of na geleverde diensten d.m.v. van een factuur. 3) De betaling dient bij levering contant te worden voldaan of vooraf op rekeningnummer NL33RABO0300479174 ten name van HUSMarian onder vermelding van uw naam en de naam van de hond. 4) In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is Husmarian gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de Eigenaar in rekening te brengen. 5) Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Husmarian de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden. 6) Eenmaal aangekochte wandelkaarten en abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden, en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.
schnauzer
Beagle
sint bernard
brak
stabij
veedrijver