“Het is te gek om los te lopen”

honden uitlaten
Welkom
06 211 64 905
© HondenUitlaatService “Marian” 2023
KvK nummer: 61952710
marian eitens
Hondenuitlaatservice “Marian”
Iets voor u, bel: 06 211 64 905 of mail naar: info@husmarian.nl
Algemene Voorwaarden hondenoppas AArtikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden verstaan we onder: 	1.	Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice “Marian” 	2.	Opdrachtgever: De eigenaar van de hond die de overeenkomst heeft ondertekend. 	3.	Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 	4.	De oppashond: De oppashond waarvoor de opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst hebben  gesloten. Artikel 2 – Algemeen 	1.	Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 	2.	Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 	3.	De oppashond dient in voldoende mate geleerd te hebben te komen op commando en moet sociaal zijn in omgang met soortgenoten en mensen. 	4.	Agressieve honden komen niet in aanmerking! 	5.	Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppashond op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren. Artikel 3 - Inschrijving 	1.	Van iedere reservering van een oppashond voor een verblijf bij de opdrachtnemer, wordt door de opdrachtgever een intake formulier ingevuld. Bij het maken van het intake formulier wordt aan de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd. 	2.	intakeformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van de klant, het telefoonnummer waar de opdrachtgever bereikbaar is gedurende de oppasperiode, de naam van het oppashond, gegevens ten aanzien van het ras, het geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van de oppashond. Tevens wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld van de tarieven voor overnachting of dag oppas. 	3.	Door het ondertekenen van de overeenkomstformulier accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden hondenoppas. Artikel 4 - Betaling 	1.	Alle prijzen zijn weergegeven in euro's. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, uitlaten, huisvesting van de oppashond en de verschuldigde BTW. 	2.	Opdrachtnemer verstrekt vooraf een prijsopgave aan de opdrachtgever. 	3.	Facturering vindt in overleg plaats voorafgaand aan of na geleverde diensten d.m.v. van een factuur. De normale betalingstermijn voor de opdrachtgever is binnen 2 weken vanaf de factuurdatum op de factuur. 	4.	De betaling dient op rekeningnummer NL33RABO0300479174 ten name van HUSMarian onder vermelding van de factuurnummer. 	5.	De opdrachtnemer heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de opdrachtgever niet of niet volledig zal betalen. 	6.	In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 	7.	Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Husmarian de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden. Artikel 5 - Rechten en plichten van opdrachtnemer 	1.	Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gesloten oppasovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. 	2.	Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de oppashond. 	3.	Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer van mening dat het onverantwoord is de hond in de oppas te houden. 	4.	Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens vakantie, nationale feestdagen, e.d. 	5.	Opdrachtnemer is gerechtigd de toegang tot opdrachtnemer te weigeren voor de oppashond, indien de oppashond niet beschikt over de wettelijke, dan wel door opdrachtnemer verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen. 	6.	Indien de opdrachtgever zonder bericht de oppashond niet binnen 2 dagen na beëindiging van de oppasovereenkomst bij opdrachtnemer ophaalt, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever per aangetekend schrijven sommeren om de oppashond op te halen binnen 48 uur. Ingeval de opdrachtgever dit niet doet, heeft de opdrachtnemer het recht het dier naar een asiel te brengen. De opdrachtgever blijft daarbij steeds gehouden om de volledige oppasprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asiel kosten. Artikel 7 - Rechten en plichten van de opdrachtgever 	1.	Opdrachtgever is verplicht het intakeformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. 	2.	Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten. 	3.	Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn voor de hond. 	4.	Opdrachtgever wordt – indien nodig – door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de perioden dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt. 	5.	Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om in geval van ziekte of verwonding van de oppashond door spelen of gevecht van de oppashond tijdens het verblijf van de oppashond op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien de situatie van de hond het toelaat, zal er vooraf contact opgenomen worden met de opdrachtgever of een vertegenwoordiger van de klant. 	6.	Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen over loopsheid en eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten. Loopse teven – of teven waarvan verwacht kan worden dat zij gedurende de oppasperiode loops kunnen worden – komen niet in aanmerking voor de oppasdiensten van de opdrachtnemer. Mocht loopsheid plaatsvinden gedurende een oppasperiode dan zal de hond ondergebracht worden bij een hondenpension, -hotel of -kennel. Deze kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever (waaronder ook de kosten van vervoer, tijd e.d.). Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op terugbetaling van de opdrachtnemer van het overeengekomen oppasbedrag. Artikel 9 – Aansprakelijkheid 	1.	De opdrachtgever blijft conform artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die de hond veroorzaakt. 	2.	De opdrachtgever dient een WA verzekering te hebben waarin de hond(en) en/of huisdieren volwaardig zijn meeverzekerd. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van de overeengekomen oppas of verzorgingsbedrag van de overeenkomst. 	3.	Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 	4.	Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaat en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan, zo spoedig als mogelijk is, in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer. 	5.	Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfte, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. 	6.	Indien aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van de opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade. 	7.	Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 	8.	Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van de hond. Artikel 6: Geschillen en toepasselijk recht 	1.	Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 	2.	De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 	3.	Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
schnauzer
Beagle
sint bernard
brak
stabij
veedrijver